ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОФОРМЛЕНИЕ НА ПЪЛНИ ТЕКСТОВЕ ЗА КОНФЕРЕНЦИЯ „СПОРТ И СИГУРНОСТ“

За авторите

Указанията са подготвени в съответствие със стандарт БДС ISO 690-2021(E).

При изпращане на текста за конференцията, авторът изрично е необходимо да декларира в писмото си, че ръкописът не е публикуван или изпратен за публикуване в друго издание. 

С предоставянето на текста, авторът се съгласява да спазва заложените в Указанията изисквания и етични принципи за публикуване на научни текстове. 

Предоставен текст, който не отговаря на изискванията и тематика или не е оформен съгласно Указанията, се отхвърля, без да преминава през процедура на анонимно рецензиране. Отхвърлените доклади ще бъдат пренасочвани към Годишника на НСА „Васил Левски“.

Изпратените статии трябва да съдържат оригинални идеи и научни резултати.

За оформяне на ръкописа се използва стандартна текстообработваща програма. Приложенията под формата на графики, таблици или илюстрации трябва да са годни за четене и обработка с масово използвани за подобни цели програми. 

Не се поощрява подробното представяне в текста на общоизвестни теоретични постановки, понятия или определения, свободно достъпни от други източници. Организаторите си запазват правото да не публикуват текст, за който е установена степен на подобие, надвишаваща 20%.

Не се поощрява посочването на литература, която не е релевантна към предложения за публикуване текст, изброяването на литература, която не е ползвана в текста или самоцитиранията.

Подготовка на ръкописа

В конференцията ще бъдат приемани текстове за публикуване, само ако отговарят на изискванията и са спазени всички упоменати срокове. 

Основни изисквания за оформление на пълните текстове:

Текстът трябва да бъде написан на Word, шрифт Times New Roman с размер 12 pt. Разредка на текста 1,5, без рамка и номерация на страниците. Текстът трябва да бъде двустранно подравнен. Полета: ляво – 20 мм, дясно – 20 мм, горно – 25 мм, долно – 25 мм. Представеният текст трябва да бъде не по-малко от 8 страници и не повече от 10 страници.

Изисквания към заглавната страница и резюмето:

В конференцията ще се приемат доклади на български и английски език. В случай, че текстът е на български, е задължително да се представи и превод на заглавието, авторите, ключовите думи и резюмето на английски език.

Заглавие на оригиналния език на публикацията (български или английски език). Да съдържа до 20 думи и да бъде изписано с главни букви. Да не съдържа съкращения.

Автор(и) – собствено име, фамилия, – на оригиналния език на публикацията се изписват след един празен ред под заглавието. Наименование на институциите, в които работят авторите на оригиналния език на публикацията, както и служебен e-mail за контакт с автора за кореспонденция. Авторът за кореспонденция се обозначава със звезда (*) в края на фамилията на съответния автор.

Персонален профил като учен (напр. в ORCID), чрез който да представя дейността и текстовете си пред международната научна общност. Персоналният ID номер се посочва във визитката на автора. Добре е да се предоставят всички номера на всички автори от авторския колектив, като тази информация се поставя след информацията за авторите и преди резюмето. Желателно е да се изпише по следния начин:

Name, Surname – https://orcid.org/0000-000Х-ХХХХ-ХХХХ

Резюме – представлява общо представяне на темата, резултатите и заключенията. Авторите не трябва да използват съкращения. Резюмето не трябва да надвишава 1200 знака или около 200 думи, включително интервали. Добре е, резюмето да не бъде по-кратко от 120 думи.

Ключови думи:  3 до 6 думи, които трябва да бъдат поставени под резюмето и да са написани в курсив. Всяка ключова дума се отделя със запетая (и интервал). Не се поставя точка след последната ключова дума.

Ако основният език на статията е български, то посочената по-горе информация е необходимо да бъде подадена и на английски език, като бъде поставена след информацията на български в същата структура и вид.

Изисквания към основния текст:

Обем на научната разработка: минимум 8 до 10 страници за статия.

Текстът трябва да включва: въведение, цел, методика, резултати, дискусия и заключение.

Всеки раздел трябва да бъде изписан с главни букви и удебелен. Например: МЕТОДИКА

Ако се използват подзаглавия, те трябва да са написани в курсив и удебелени. Например: Статистически анализ

Изисквания към таблиците и фигурите:

Таблиците и фигурите се споменават в текста в малки скоби и съкратено изписани – напр. (фиг. 1), (фиг. 2) или (табл. 1), (табл. 2) и т.н.

Желателно е таблиците да бъдат изработени на Word или Excel, а фигурите (графики и диаграми) на Excel (черно-бели). Избягвайте да поставяте фигура или таблица в текста, като снимка.

За по-сложни чертежи, рисунки и снимки може да се използват Corel Draw и Photoshop (също черно-бели).

Всички таблици трябва да бъдат поставени в текста и в допълнителен файл. Таблиците трябва да бъдат номерирани в реда, в който се появяват в текста, и да бъдат придружени от кратко заглавие. Например: Таблица 1. Възрастово разпределение.

Фигурите, графиките и снимките трябва да се обозначават като фигури и да имат последователна номерация. Те също трябва да бъдат поставени в допълнителен файл. Всяка фигура трябва да има кратко заглавие. Например: Фигура 2. Сравнителен анализ на играчите по възраст.

В случай, че данните или снимките са взети от друга статия/книга, тя трябва да включва оригиналното име и източника, посочен под фигурата.

Избягвайте да поставяте фигура или таблица в текста като снимка!

Бележки или Благодарности:

Ако е необходимо да направите някаква бележка, уточнение или да изкажете благодарност за съдействието и подкрепата на ваши колеги или организация, то тази информация се поставя след края на основния текст и преди използваната литература.

Изисквания към цитирането в текста:

При цитиране на публикация с един автор – фамилията на автора и година на публикация (напр. Adams 2006). Ако има нужда да се посочи и конкретна страница (напр. стр. 689), тя се посочва по следния начин: (Adams 2006, p. 689).

При цитиране на публикация с двама автори – Цитиране на фамилиите на двамата автори на публикацията и годината на публикуване (напр. Adams, Brown 2006).

При цитиране на публикация с повече от трима автори се изписва само името на първия автор и годината на публикуване (напр. Adams et al., 2006).

Използвана литература:

Автори, които не са цитирани в основния текст не трябва да присъстват в ползваната литература. Не се толерира добавяне на източници, които нямат логична връзка с темата на статията.

Подреждането на източниците трябва да е по азбучен ред на фамилното име на автора, без номериране, без празни редове между отделните публикации.

Ако цитираната литература е на кирилица, то се правят два аналогични параграфа – на кирилица и на латиница. Всяко библиографско описание на кирилица изцяло се изписва повторно с латински букви, съобразно Закона за транслитерацията (ДВ. бр. 19 от 13 март 2009 г., изм. ДВ. бр. 68 от 2 август 2013г.)

Пример:

ЛИТЕРАТУРА

Борукова, М., Брестнички, Г., Цанков, Ц., Цанкова, М., Аспарухов, Я., 2020. Дистанционно обучение по баскетбол в НСА. Годишник  на Национална спортна академия „Васил Левски“, Tом 1, СофияНСА Прес, с. 289-299. ISSN 2682-9908

REFERENCES

Borukova, M., Brestnichki, G., Tzankov, Tz., Tzankova, M., Asparuhov, Q., 2020. Distanzionno obuchenie po basketbol v NSA. Godishnik na Nazionalna Sportna Akademiq „Vassil Levski“, Tom 1, Sofia: NSA Pres, pp. 289-299. ISSN 2682-9908

Ако статията е на български език, първо се поставят литературните източници на български и след тях на латиница.

Примери за описване на различни видове литературни източници:

Цитиране на статия:

Duffield, R., & Marino, F. E., 2007. Effects of pre-cooling procedures on intermittent-sprint exercise performance in warm conditions. European Journal of Applied Physiology, 100(6), 727-735. doi: 10.1007/s00421-007-0468-x

Цитиране на онлайн статия (ресурс):

Chantavanich, S., 2003. Recent research on human trafficking. Kyoto Review of Southeast Asia, vol. 4. [Viewed November 15, 2005], Available from http://kyotoreview.cseas.kyoto-u.ac.jp/issue/issue3/index.html

Цитиране на конгресен доклад:

Pasadilla, G. O., & Milo, M., 2005. Effect of liberalization on banking competition. Paper presented at the conference on Policies to Strengthen Productivity in the Philippines, Manila, Philippines. [Viewed August 23, 2006, from http://siteresources.worldbank.org/INTPHILIPPINES/Resources/Pasadilla.pdf ]

Цитиране на енциклопедия:

Ethnology, 2005. In The Columbia encyclopedia (6th ed.). New York: Columbia University Press. [Viewed November 21, 2005, from http://www.bartleby.com/65/et/ethnolog.html ]

Цитиране на книга:

Borg, G., 1998. Borg’s perceived exertion and pain scales: Human kinetics.

Цитиране на глава от книга:

Kellmann, M., 2012. Chapter 31 – Overtraining and recovery: Chapter taken from Routledge Handbook of Applied Sport Psychology, Vol. 1, pp. 292-302. Routledge Online Studies on the Olympic and Paralympic Games). ISBN: 978-0-203-85104-3 

Цитиране на интернет ресурс:

Agency, 2007. Water for Health: Hydration Best Practice Toolkit for Hospitals and Healthcare. [Viewed on 10/29, 2013, from www.rcn.org.uk/newsevents/hydration ]

Информация за контакт с автора за кореспонденция:

Име и адрес на автора – институция, град и имейл адрес. Тази информация трябва да бъде в края на текста и да бъде с дясно подравняване.

ИЗИСКВАНЕ КЪМ ИЗПРАЩАНЕ НА ТЕКСТА:

Когато изпращате текста, моля да изпращате файла по следният начин:

ФАМИЛИЯ на първия автор-текст.docx

В случай, че текстът ви бъде върнат за преработка, тогава следва да изпишете:

ФАМИЛИЯ на първия автор-текст-нов.docx

Ако участвате с два доклада, на който сте първи автор, то тогава файлът следва да бъде наименуван по следният начин:

ФАМИЛИЯ на първият автор-текст-2.docx

Същото важи и за допълнителни файлове, които изпращате, например снимка с висока резолюция или таблица. Например:

ФАМИЛИЯ на първият автор-Фигура1.jpeg

Докладът може да бъде публикуван, ако авторът спазва изискванията за оформяне, разработени от членовете на Редакционната колегия, в съответствие със стандартите на световната система за рефериране, индексиране и оценяване.

За запитвания, и изпращане на пълни текстове може да използвате имейла на конференцията: ss_conference@nsa.bg