Научен комитет

scientific committee

Председател на научния комитет:

проф. Татяна Янчева, ДН

President of the Scientific Committee:

prof. Tatiana Iancheva, DSc

Челенове:

Проф. Красимир Петков, ДН – Факултет „Спорт“, Национална спортна академия „Васил Левски“

Проф. Милован Братич, доктор – Факултет по спорт и физическо възпитание, Университет в Ниш, Сърбия

Проф. Ненад Стойликович, доктор – Факултет по спорт и физическо възпитание, Университет в Ниш, Сърбия

Проф. Ленче Алексовска-Величковска, доктор – Факултет по физическа култура, Скопие, Република Северна Македония

Доц. Джуел Джарани, доктор – Спортен университет в Тирана, Албания

Доц. Рарес Станеску, доктор – Национален университет по физическо възпитание и спорт, Букурещ, Румъния

Доц. Гордана Николич, ДН – PAR University College Риека, Хърватия

Доц. Йелена Иванович, доктор – Спортен факултет, Университет „UNION- Никола Тесла”, Белград, Сърбия

Гл. Асистент. Ивана Парчина, доктор – Факултет по спорт, Университет „UNION- Никола Тесла”, Белград, Сърбия

Members:

Prof. Krassimir Petkov, DSc – Faculty of Sports, National Sports Academy „Vasil Levski“

Prof. Milovan Bratic, PhD – Faculty of Sport and Physical Education, University of Niš, Serbia

Prof. Nenad Stojiljkovic, PhD – Faculty of Sport and Physical Education, University of Niš, Serbia

Prof. Lence Aleksovska Velickovska, PhD – Faculty of Physical culture, Skopje, Republic of North Macedonia

Assoc. Prof. Juel Jarani, PhD – Sports University of Tirana, Albania

Assoc. Prof. Rares Stanescu, PhD – National University of Physical Education and Sports, Bucharest, Romania

Assoc. Prof. Gordana Nikolić, DSc -PAR University College Rijeka, Croatia

Assoc. Prof. Jelena Ivanović, PhDFaculty of Sport, University “Union – Nikola Tesla”, Belgrade, Serbia

Assist. Prof. Ivana Parčina, PhD – Faculty of Sport, University “Union – Nikola Tesla”, Belgrade, Serbia