Регистрация на участниците:

Участниците подават формуляр за участие с резюме и заплащат такса за участие в касата на НСА „Васил Левски“ или по банков път:

Бюджетна банкова сметка:
BG 83 BN BG 9661 3100 1751 01
БНБ – ЦУ, НСА „Васил Левски“

Такса за участие с публикация – 50 лева
За студенти и докторанти – 25 лева
*Всеки участник може да участва с не повече от 2 доклада.