Регистрация на участниците:

Участниците подават формуляр за участие с резюме и заплащат такса за участие в касата на НСА „Васил Левски“ или по банков път:

Бюджетна банкова сметка:
BG 83 BN BG 9661 3100 1751 01
БНБ – ЦУ, НСА „Васил Левски“

Основание за плащане: „Такса за конференция „Спорт и сигурност“ и фамилия на първи автор или регистриран участник без доклад“

Такса за външни участници за НСА с публикация – 150 лева

Такса за участници от НСА с публикация – 75 лева
За студенти и докторанти – 50% от съответните такси на участниците.
*Всеки участник може да участва с не повече от 1 доклад, като първи автор, и един като съавтор.